en English

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van de website (“Voorwaarden”)

1.1 Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de GAIL website, waarvan het adres www.gailnet.org (de "Website") is, stemt u ermee in wettelijk gebonden te zijn aan deze Voorwaarden (samen met het document waarnaar daarin wordt verwezen).

1.2 Indien u niet aan deze Voorwaarden gebonden wenst te zijn, mag u de Website niet gebruiken.

1.3 De GAIL website (www.gailnet.org) (de "Website") is eigendom van en wordt beheerd door de Wereldwijde Alliantie van Impact Advocaten (“GAIL”), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, geregistreerd in Engeland en Wales met ondernemingsnummer 09491407, en met maatschappelijke zetel te 10 Queen Street Place, Londen, EC4R 1BE.

1.4 In dit beleid betekent "wij", "ons" en "onze": GAIL.

2.1 Deze Voorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van de Website:

(a) Onze Privacy Beleid, waarin de voorwaarden worden uiteengezet waaronder wij alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, verwerken. Door de Website te gebruiken, stemt u in met dergelijke verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

(b) Onze Aanvaardbaar gebruik beleid, waarin het toegestane gebruik en het verboden gebruik van de website worden uiteengezet. Bij gebruik van de Website dient u hieraan te voldoen Aanvaardbaar gebruik beleid.

(c) Onze Cookie beleid, waarin informatie wordt gegeven over de cookies die op de Website worden gebruikt.

2.2 Andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn, zijn de volgende:

(a) Als u lid wordt van de GAIL, zijn ook onze lidmaatschapsvoorwaarden van toepassing.

We kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aan u deze algemene voorwaarden vervangen of wijzigen. Als u de website blijft gebruiken nadat er wijzigingen zijn aangebracht, betekent dit dat u deze voorwaarden als bijgewerkt accepteert. Bezoek daarom regelmatig deze pagina om de voorwaarden te bekijken.

We behouden ons het recht voor om elk aspect van de website van de inhoud of diensten die via de website beschikbaar zijn, te wijzigen, op te schorten of stop te zetten.

5.1 Ons privacybeleid is van toepassing op alle informatie die u aan ons verstrekt.

5.2 U machtigt Ons om persoonlijke informatie die betrekking heeft op en identificeert met u, of iemand binnen uw organisatie, te gebruiken, op te slaan of anderszins te verwerken, inclusief maar niet beperkt tot uw naam en contactgegevens in overeenstemming met Onze Privacy Beleid.

5.3 U moet ervoor zorgen dat de door u verstrekte informatie juist en volledig is en dat alle registratiegegevens (indien van toepassing) uw juiste naam, adres en andere gevraagde gegevens bevatten.

6.1 U heeft gratis toegang tot de meeste delen van de Website, zonder uw gegevens bij Ons te registreren. Bepaalde delen van de Website zijn echter alleen toegankelijk voor leden van GAIL.

6.2 Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat de website beschikbaar is voor uw gebruik, kunnen we niet garanderen dat de website of enige inhoud erop altijd beschikbaar zal zijn of ononderbroken zal zijn.

6.3 Toegang tot de Website is tijdelijk toegestaan. We kunnen de website geheel of gedeeltelijk opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u als de Website om welke reden dan ook op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is.

6.4 U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle maatregelen die nodig zijn om toegang te krijgen tot de Website.

6.5 Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat alle personen die toegang hebben tot de Website via uw internetverbinding of het account van uw instelling, op de hoogte zijn van deze Algemene voorwaarden en alle andere toepasselijke voorwaarden en dat zij deze naleven.

6.6 U mag niet proberen de goede werking van de website te verstoren en in het bijzonder mag u niet proberen de beveiliging te omzeilen, ermee te knoeien, te hacken of op een andere manier een computersysteem, server, website, router of andere internetverbinding te verstoren apparaat.

6.7 Als voorwaarde voor uw gebruik van de Website stemt u ermee in:

(a) de Website niet te gebruiken voor enig doel dat onwettig is volgens de toepasselijke wetgeving, of verboden is door deze Voorwaarden; en

(b) om ervoor te zorgen dat uw gebruik van de Website in overeenstemming is met alle toepasselijke wet- en regelgeving

6.8 We behouden ons het recht voor om uw toegang tot de Website te voorkomen of op te schorten als u zich niet houdt aan enig deel van deze algemene voorwaarden of enige toepasselijke wetgeving.

6.9 De Website mag in geen enkele vorm worden gekopieerd of gereproduceerd. U mag geen informatie of inhoud die is verkregen van de Website wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, herzien, uitvoeren, reproduceren, publiceren, licentiëren, deep-linken, creëren, afgeleide werken van, overdragen of verkopen van informatie of inhoud die is verkregen van de Website.

Hoewel we alle bezoekers van deze website verwelkomen, kunnen we niet garanderen dat de website geschikt of beschikbaar is voor gebruik in welk gebied dan ook. Degenen die de website van buiten het VK bezoeken, zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke wetten. Als uw gebruik van de Website een wet overtreedt in uw rechtsgebied(en), mag u de Website niet gebruiken en moet u deze onmiddellijk verlaten.

8.1 Als u ervoor kiest om lid te worden en een gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie krijgt als onderdeel van Onze beveiligingsprocedures, moet u dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen. U mag deze niet aan derden buiten uw organisatie bekendmaken.

8.2 We hebben het recht om elke gebruikersnaam of wachtwoord, ongeacht of deze door u is gekozen of door ons is toegewezen, op elk moment uit te schakelen als u naar onze redelijke mening niet hebt voldaan aan een van de bepalingen van deze voorwaarden.

8.3 Als u weet of vermoedt dat iemand buiten uw organisatie uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, moet u Ons hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen via contact@gailnet.org.

9.1 De Website en alle inhoud op de Website is eigendom van en wordt beheerd door Ons en/of onze licentiegevers. Wij en Onze licentiegevers behouden alle rechten voor.

9.2 Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar zonder beperking alle patenten, auteursrechten, databaserechten en handelsmerken (geregistreerd of niet-geregistreerd) die bestaan ​​op inhoud of materiaal op de Website behoren toe aan Ons/of Onze licentiegevers.

9.3 Niets in deze Voorwaarden verleent u enig recht op de Website of de inhoud van de Website.

9.4 Alle product- en bedrijfsnamen en logo's die op de website worden genoemd, zijn de handelsmerken, dienstmerken of handelsnamen van hun respectieve eigenaren, inclusief GAIL.

10.1 Wanneer u gebruik maakt van een functie waarmee u inhoud naar de website kunt uploaden, inclusief maar niet beperkt tot het plaatsen van opmerkingen, of om contact te maken met andere gebruikers van de website, moet u voldoen aan de inhoudsnormen die zijn uiteengezet in de Aanvaardbaar gebruik beleid.

10.2 Alle inhoud die u op de website plaatst, wordt als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom beschouwd. U behoudt al uw eigendomsrechten op uw inhoud, maar u verleent Ons en andere gebruikers van de Website een niet-exclusieve licentie om die inhoud te gebruiken, op te slaan en te kopiëren en om deze inhoud te verspreiden en beschikbaar te stellen aan derden.

10.3 We hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan een derde partij die beweert dat inhoud die door u op de website is geplaatst of geüpload, een schending vormt van hun intellectuele eigendomsrechten of van hun recht op privacy.

10.4 Wij zijn niet verantwoordelijk, of aansprakelijk jegens derden, voor de inhoud of juistheid van de inhoud die door u of een andere gebruiker van de Website is geplaatst.

10.5 We hebben het recht om alle berichten die u op de Website plaatst te verwijderen als uw bericht naar onze mening niet voldoet aan de inhoudsnormen die zijn uiteengezet in onze Aanvaardbaar gebruik beleid.

10.6 De standpunten van andere gebruikers op de Website vertegenwoordigen niet onze standpunten of waarden.

11.1 U mag naar onze startpagina linken, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt.

11.2 U mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of goedkeuring van Onze kant suggereert waar deze niet bestaat.

11.3 We behouden ons het recht voor om de toestemming voor het linken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

11.4 Wij doen geen enkele uitspraak over enige andere website waartoe u toegang hebt via de Website of die naar de Website kan linken.

11.5 Wanneer u een andere website bezoekt, begrijpt u dat deze onafhankelijk van ons is en dat wij geen controle hebben over de inhoud of beschikbaarheid van die website.

11.6 De Website kan links naar externe websites van derden bevatten. Dergelijke links worden alleen voor uw gemak aangeboden. We hebben geen controle over websites van derden en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het materiaal of de informatie op deze websites.

11.7 De weergave van een hyperlink en verwijzing naar een website van een derde partij houdt geen goedkeuring in van de website, producten of diensten van die derde partij. Uw gebruik van een site van een derde partij kan worden beheerst door de algemene voorwaarden van die site van die partij.

12.1 De Website maakt gebruik van cookies.

12.2 Voor meer informatie over welke cookies we gebruiken en hoe we ze gebruiken, zie ons Cookiebeleid.

13.1 Niets in deze Voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, of onze fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de Engelse wetgeving

13.2 We zullen ons best doen om ervoor te zorgen dat alle vrij beschikbare materialen en informatie die op de website worden gepubliceerd juist zijn, maar houd er rekening mee dat we alle uitdrukkelijke of impliciete voorwaarden, garanties, verklaringen of goedkeuringen met betrekking tot de inhoud van de website uitsluiten .

13.3 We zijn niet aansprakelijk jegens een gebruiker voor verlies of schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met:

(a) Gebruik of onmogelijkheid om de Website te gebruiken; of

(b) Gebruik van of vertrouwen op inhoud die op onze site wordt weergegeven.

13.4 In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk:

(a) indirecte of gevolgschade of verlies;

(b) verlies van gegevens;

(c) winstderving

(d) verlies van inkomsten of zaken

(direct of indirect), ongeacht de oorzaak, zelfs indien voorzienbaar.

13.5 U bent ervoor verantwoordelijk dat uw computersysteem voldoet aan alle relevante technische specificaties die nodig zijn om de Website te gebruiken en compatibel is met de Website. U begrijpt ook dat we niet kunnen en niet garanderen of garanderen dat materiaal dat beschikbaar is om te downloaden van de website vrij zal zijn van infecties, virussen en/of andere code die vervuilende of destructieve eigenschappen heeft. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en viruscontroles (inclusief antivirus- en andere beveiligingscontroles) om te voldoen aan uw specifieke vereisten voor de nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer.

13.6 De beperkingen en uitsluitingen in dit artikel 13 zijn alleen van toepassing voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.

14.1 We garanderen niet dat de Website beveiligd is tegen bugs of virussen.

14.2 U mag de Website niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is.

14.3 U mag niet proberen ongeoorloofde toegang te krijgen tot de Website of het ledengedeelte van de Website, de server waarop de Website is opgeslagen of enige server, computer of database die met De Website is verbonden.

14.4 U mag de Website niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

15.1 Deze Voorwaarden (en de documenten waarnaar hierin wordt verwezen) vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen en vernietigen alle eerdere overeenkomsten, beloften, toezeggingen, garanties, verklaringen en afspraken tussen hen, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot het onderwerp ervan.

15.2 Elke partij stemt ermee in dat zij geen rechtsmiddelen zal hebben met betrekking tot enige verklaring, verklaring, verzekering of garantie (ongeacht of deze onschuldig of nalatig is gedaan) die niet in deze overeenkomst is uiteengezet. Elke partij stemt ermee in dat zij geen aanspraak kan maken op onschuldige of nalatige verkeerde voorstelling van zaken of nalatige onjuiste voorstelling van zaken op basis van enige verklaring in deze overeenkomst.

15.3 Indien een deel van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank van een bevoegde jurisdictie, wordt het geacht te zijn verwijderd zonder de overige bepalingen aan te tasten.

Op deze Voorwaarden is Engels recht van toepassing. U en Wij stemmen ermee in ons te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.