en English

Aanvaardbaar
Gebruik beleid

Beleid voor acceptabel gebruik (het "Beleid")

In dit beleid betekent "wij", "ons" en "onze" de Wereldwijde Alliantie van Impact Advocaten (“GAIL”) opgericht en geregistreerd in Engeland en Wales met ondernemingsnummer 09491407, en met maatschappelijke zetel te 10 Queen Street Place, Londen, EC4R 1BE.

U kunt contact met ons opnemen per post op ons geregistreerde adres hierboven of per e-mail contact@gailnet.org.

1.1 Dit Beleid beschrijft de voorwaarden tussen u en Ons waaronder u toegang krijgt tot Onze website (www.gailnet.org) (de "Website"). Dit beleid is van toepassing op alle gebruikers van en bezoekers van de website.

1.2 Uw gebruik van de Website betekent dat u dit Beleid, dat een aanvulling vormt op Onze voorwaarden voor het gebruik van de website (de "Voorwaarden"), accepteert en ermee instemt zich eraan te houden.

2.1 U mag de Website alleen voor wettige doeleinden gebruiken. U mag de Website niet gebruiken:

(a) op een manier die in strijd is met toepasselijke, lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving;

(b) op enige manier die onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus doel of gevolg heeft;

(c) het verzenden, willens en wetens ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken van materiaal dat niet voldoet aan onze inhoudsnormen hieronder (paragraaf 4);

(d) om ongevraagd of ongeoorloofd reclame- of promotiemateriaal of enige andere vorm van uitnodiging (spam) te verzenden of te laten verzenden; of

(e) het willens en wetens verzenden van gegevens, het verzenden of uploaden van materiaal dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, toetsaanslagloggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of vergelijkbare computercode bevat die is ontworpen om de werking van een computersoftware of hardware.

2.2 U gaat er ook mee akkoord:

(a) geen enkel deel van de Website te reproduceren, dupliceren, kopiëren of door te verkopen in strijd met de bepalingen van de Voorwaarden;

(b) niet zonder toestemming toegang te krijgen tot, te interfereren met, te beschadigen of te verstoren:

(i) enig onderdeel van de Website;

(ii) enige apparatuur of netwerk waarop de Website is opgeslagen;

(iii) alle software die wordt gebruikt bij het aanbieden van de website; of

(iv) apparatuur of netwerk of software die eigendom is van of wordt gebruikt door een derde partij.

3.1 We kunnen van tijd tot tijd interactieve diensten aanbieden op de Website, inclusief maar niet beperkt tot:   

(a) Chatrooms

(b) Prikborden   

(c) Commentaarvakken

(elk een “interactieve dienst”, samen de “interactieve diensten”)

3.2 Waar we wel een interactieve dienst leveren, kunnen we de geposte informatie modereren en beoordelen. We aanvaarden echter geen verantwoordelijkheid voor geüploade inhoud en we behouden ons het recht voor om inhoud die door gebruikers van de website is verstrekt te verwijderen/bewerken.

4.1 Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op al het materiaal dat u bijdraagt ​​aan de Website (“bijdragen”), en op alle interactieve diensten die ermee verbonden zijn.

4.2 U dient zich te houden aan de geest en de letter van de volgende normen. De normen zijn zowel van toepassing op elk onderdeel van een bijdrage als op het geheel ervan.

4.3 Bijdragen moeten:

(a) Wees nauwkeurig (wanneer ze feiten vermelden).

(b) oprecht worden gehouden (wanneer zij meningen uiten).

(c) Voldoen aan de toepasselijke wetgeving in het VK en in elk land van waaruit ze zijn geplaatst.

4.4 Bijdragen mogen niet:

(a) Materiaal bevatten dat lasterlijk is voor een persoon.

(b) Materiaal bevatten dat obsceen, beledigend, hatelijk of opruiend is.

(c) Promoot seksueel expliciet materiaal.

(d) Bevorder geweld.

(e) Discriminatie bevorderen op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd.

(f) inbreuk maken op enig auteursrecht, databankrecht of handelsmerk van een andere persoon.

(g) Waarschijnlijk om een ​​persoon te bedriegen.

(h) in strijd zijn met een wettelijke verplichting jegens een derde partij, zoals een contractuele verplichting of een vertrouwelijkheidsplicht.

(i) Illegale activiteiten promoten.

(j) bedreigend, beledigend zijn of inbreuk maken op de privacy van een ander, of ergernis, ongemak of onnodige angst veroorzaken.   

(k) Een andere persoon lastigvallen, van streek maken, in verlegenheid brengen, alarmeren of irriteren.

(l) Worden gebruikt om u voor te doen als een persoon, of om uw identiteit of band met een persoon verkeerd voor te stellen.

(m) De indruk wekken dat ze van Ons uitgaan, als dit niet het geval is.

(n) Bepleiten, promoten of assisteren bij elke onwettige handeling, zoals (uitsluitend bij wijze van voorbeeld) inbreuk op het auteursrecht of computermisbruik.

4.5 We behouden ons het recht voor om van u te eisen dat u alle bijdragen die u op de Website hebt geplaatst, op elk moment bewerkt.

5.1 We zullen naar Ons goeddunken bepalen of er een schending van dit Beleid heeft plaatsgevonden door uw gebruik van de Website. Wanneer een schending van dit beleid heeft plaatsgevonden, kunnen we de actie ondernemen die we passend achten.

5.2 Het niet naleven van dit beleid vormt een wezenlijke schending van de voorwaarden op grond waarvan u de website mag gebruiken, en kan ertoe leiden dat wij alle van de volgende acties ondernemen:

(a) Onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om de Website te gebruiken.

(b) Onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van berichten of materiaal dat door u naar de Website is geüpload.

(c) Uitgifte van een waarschuwing aan u

(d) Juridische procedures tegen u voor vergoeding van alle kosten op schadevergoedingsbasis (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) als gevolg van de inbreuk.

(e) Verdere juridische stappen tegen u.

(f) Openbaarmaking van dergelijke informatie aan wetshandhavingsinstanties die wij redelijkerwijs nodig achten.

5.3 We sluiten aansprakelijkheid uit voor acties die worden ondernomen naar aanleiding van schendingen van dit beleid. De reacties die in dit beleid worden beschreven, zijn niet beperkt, en we kunnen elke andere actie ondernemen die we redelijkerwijs gepast achten.5.4 Laat het ons onmiddellijk weten door contact met ons op te nemen via contact@gailnet.org als een van deze regels door u of andere gebruikers wordt overtreden. Als u zich zorgen maakt over materiaal dat op de website is geplaatst, neem dan contact op met: contact@gailnet.org per direct plannen.

6.1 We kunnen dit beleid op elk moment herzien door deze pagina te wijzigen. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd controleert om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij aanbrengen, aangezien deze wettelijk bindend voor u zijn. Sommige bepalingen in dit Beleid kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op de Website zijn gepubliceerd.